Suggest a new template
1
נוער בסיכון
החזון: בניית תכנית חינוכית וחברתית שתאפשר לנערות "טרום סיכון "בבתי הספר התיכוניים, בטחון ,ערך עצמי והתפתחות תקינה. בתכנית יינתן מענה הוליסטי , המעניק מעטפת הכלה לנערות מבחינת הקיום הפיזי, בריאות והתפתחות רגשית, השתייכות למשפחה והשתתפות חברתית, רכישת מיומנויות משמעותיות והגנה מסכנות מצד הסביבה ומצד עצמן. מודל זה משלב בתוכו את הגורמים העיקריים העשויים לסייע במניעת הנשירה, באמצעות זיהוי , איתור וטיפול. הפעלת התכנית תעשה באמצעות מודל ייחודי המוגדר - "מענה משולש" THE TRIPEL ANSWER"- " משמעותו של "המודל המשולש" תהווה בסיס יציב למניעת הנשירה ותאפשר ביטחון והתפתחות תקינה. בתכנית ישולבו מיומנויות אקדמיות במקצועות הליבה לצד מיומנויות חברתיות תוך מתן משמעות ורלוונטיות בלמידה ובחברה. תינתן הכשרה מקצועית וטכנולוגית, פיתוח מיומנויות אקדמיות בהוראה וטיפול וחונכות. יושם דגש על פעילות ענפה בקשר של תלמיד -הורה , נערה – ומשפחה באמצעות הנחיה ותמיכה. בנוסף, יוזמות ופרויקטים בחברה ובקהילה שיהוו מענה תומך לצורך אקוטי. ממשקי עבודה: צוות הוראה, מטפלים, עו"ס וקב"ס ,יועצים ופסיכולוגים. בשיתוף משרדי ממשלה: משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד העבודה. פרויקטים 1.חונכות-מערך חונכות באמצעות מדריכות נוער שהוכשרו ותפקידם לאתר את התלמידות וליצור עימן קשרים על מנת להביאן לכדי הסכמה להשתתף בטיפול אישי תהליכי, שבמהלכו יוצפו הבעיות ויוצבו המטרות להתקדמות כוללת בעבודה האישית. 2."אמהות ובנות"- מיזם חברתי במסגרת הבית ספרית, המאפשר שיתופי פעולה ,פיתוח מיומנויות חשיבה וכישורים חברתיים בין אימהות לבנותיהן ,המיזם יועבר באמצעות יועצות ומנחות ספציפיות לתחום. 3.מרכז לטיפול בהבעה ויצירה-מרכז רב טיפולי עם מתמחות מתחום התרפיה והאומנות, בס"ד הטיפול כולל טיפול קבוצתי ודינמי באמצעות תרפיסטיות מוכרות מטעם משרד הבריאות והחינוך. 4.מרכזי למידה מותאמת- מרכז המיועד לתלמידות עם לקויות למידה ופערים משמעותיים בלמידה, יופעל באמצעות מאבחנות דידקטיות לאיתור ואבחון ובניית תכנית לימודים אישית, תוך התאמות חלופות לצרכים האישיים ,על ידי מורות מתמחות להוראה מתקנת . 5.פיתוח מקצועי לצוותות ההוראה והייעוץ לתהליך מניעת הנשירה באמצעות הכשרה מקצועית על ידי אנשי צוות בכירים בחומי נוער בסיכון. 6.קו חם- מערך ראשוני למיפוי ואיתור נערות בסיכון תוך בניית תכנית התערבות, על ידי צוות ייעודי בתחום. 7.עם
0
Load More